http://spzarszyn.pl

:: Program ralizacji ścieżki edukacyjnej
Artykuł dodany przez: admin (2006-12-21 12:55:37)

„EDUKACJA REGIONALNA -
-DZIEDZICTWO KULTUROWE
W REGIONIE”
kl. IV - VI

„Zarszyn wczoraj i dziś”


Zarszyn, 28.08.2002 rok
AUTORKA PROGRAMU: mgr Danuta Dec – nauczycielka historii w Szkole Podstawowej w Zarszynie, staż pracy pedagogicznej – 21 lat.

Dotychczasowe osiągnięcia w pracy w dziedzinie edukacji regionalnej:
- trzecia nagroda dla uczniów klasy IV przyznana przez Komisję Konkursową Towarzystwa Miłośników Gminy Zarszyn za pracę „Co powiesz obcemu turyście o historii swojej wsi?” – 26.06.1987 rok,
- autorka licznych artykułów dotyczących historii Zarszyna i okolic publikowanych w czasopiśmie „Echo Zarszyna” od roku 1998 (czasopismo redagowane i wydawane przez nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zarszynie, nr ISSN 1506-0039, nakład 180 egz.),
- współorganizatorka wystawy środowiskowej „Z przeszłości Zarszyna” zorganizowanej we współpracy z Panem Antonim Bojanowskim – wnukiem Jana Wiktora – ostatniego właściciela wsi. Wystawa została zorganizowana dla mieszkańców Zarszyna i Posady Zarszyńskiej oraz uczniów szkół w gminie Zarszyn. Gośćmi zaproszonymi była rodzina i znajomi Pana Bojanowskiego oraz władze gminy Zarszyn – 2.01.2000 rok,
- współorganizatorka i konferansjer dożynek wiejskich w Posadzie Zarszyńskiej – 15.08.2000 rok,
- współpraca z KGW w Posadzie Zarszyńskiej przy organizacji:
Biesiady Kół Gospodyń Wiejskich – 18.02.2001 rok,
„Wielkanocne Jajko” – 14.04.2002 rok,
- współpraca z KGW w Zarszynie przy organizacji Jubileuszu 50-lecia Koła – 7.07.2002 rok,
- przygotowanie uczniów do konkursu w kategorii twórczości poetyckiej i plastycznej organizowanego przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty, Oddział w Sanoku i Regionalne Centrum Edukacji w Sanoku – II PRZEGLĄD DOROBKU SZKÓL W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMÓW EDUKACJI REGIONALNEJ – 10.05.2002 rok,
- współorganizatorka obchodów Dnia Zarszyna – maj: 1999, 2000, 2001 roku,
- wystawy szkolne, albumy uczniów dotyczące przeszłości Zarszyna – na bieżąco,
- organizowanie zbiórki pamiątek z przeszłości w celu utworzenia Izby Regionalnej w szkole – na bieżąco,
- udział (potwierdzony) w Kongresie Mediów Regionalnych i Lokalnych „Media lokalne czynnikiem rozwoju małych ojczyzn” w Warszawie –
28-29.09.2002 rok,
- udział (potwierdzony) w Dniu Prasy Lokalnej w Sanoku zorganizowanej przez Archiwum Ziemi Sanockiej – 5.10.2002 rok.

ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU:

CEL GŁÓWNY:

Wytworzenie więzi z „małą ojczyzną”.

CELE EDUKACYJNE:

1. Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu.
2. Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej.
3. Rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej.
4. Utożsamianie się z kulturą regionalną.
5. Rozbudzenie zainteresowania historią własnej miejscowości.
6. Kultywowanie dawnych tradycji i obrzędów związanych z obchodami świąt kościelnych i regionalnych.

CELE DLA NAUCZYCIELA:

1. Zwracanie uwagi na aspekt wychowawczy i emocjonalny edukacji regionalnej i skupienie uwagi na kształceniu postaw poprzez m.in. wywoływanie przeżyć, dostrzeganie przeszłości w detalach, samodzielne poszukiwania.
2. Prezentowanie różnych tekstów kultury, także pozawerbalnych (wystawy, albumy, kroniki, muzyka, malarstwo, festiwale, obrzędy itp.)
3. Czerpanie wiadomości z folkloru i przeszłości, a jednocześnie zwracanie uwagi na bieżące wydarzenia oraz zjawiska kulturowe i społeczne.

CELE DLA UCZNIA:

1. Wiem, skąd jestem.
2. Wiem, kim jestem. Znam swoich sąsiadów.
3. Wiem, kim chcę być. Jestem otwarty na innych.

TREŚCI:

1. Miejsce.
2. Język.
3. Tradycja.
4. Samoidentyfikacja.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

• pozycje książkowe dotyczące miejscowości i regionu (np.: Walerian Betkowski,
„Z przeszłości i teraźniejszości Zarszyna, Długiego i Nowosielec” – Rocznik Sanocki 1963,
Izabela Wojnar, Kinga Trygar „W gminie Zarszyn”, Janusz Konieczny „Długie, Zarszyn w okresie II wojny światowej”, Janusz Konieczny „Zarys dziejów OSP w Posadzie Zarszyńskiej”, Miesięczniki „Echo Zarszyna”, Marian Jarosz „Księga poległych – pomordowanych i zmarłych na polu chwały mieszkańców ziemi sanockiej”, Jan Ciupka „W gminie Zarszyn”, Andrzej Brygidyn „Kryptonim SAN” Zdzisław Gil „Dwory i dworki z Krośnieńskiego”, Zbigniew Staruchowicz „Śladami chłopskiej bosej edukacji”, ks. Marian Burczyk „Dzieje parafii zarszyńskiej”, Pr. zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka „Rymanów Dzieje Miasta i Zdroju”, Maria Kuzin „Ksiądz Stanisław Węgrzynowski”, Stefan Stefański „Przewodnik turystyczny Sanok i okolice”, Jan Ciupka „Zarys historii sportu wiejskiego na Podkarpaciu w latach 1946-1996”, ......)
• teksty kultury ludowej, podania,
• dzieła plastyczne, muzyczne, filmowe,
• teksty prasowe,
• kroniki szkolne,
• księgi parafialne,
• foldery reklamowe (np.: Gmina Sanok, Małopolska Wschodnia, LOP informuje, Gmina Zarszyn, Besko, Walory przyrodnicze powiatu sanockiego, Park Etnograficzny w Sanoku, Miejsce Piastowe kolebka Zgromadzeń św. Michała Archanioła, Zamek Kamieniec – Odrzykoń, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Muzeum Rzemiosła w Krośnie – przewodnik, Muzeum Przemysłu naftowego im. I. Łukasiewicza, Jezuici w Starej Wsi, ....)
• albumy, atlasy
UCZEŃ POTRAFI :

po klasie IV:

1. Opowiadać o sobie i historii swojej rodziny.
2. Wykonać drzewo genealogiczne swojej rodziny i swój rodowód.
3. Przedstawić warunki geograficzne i ciekawostki historyczne miejscowości, okolicy, regionu.
4. Określać i wskazywać położenie swojej miejscowości, regionu.
5. Opowiadać legendy związane z miejscowością, regionem.

po klasie V:

1. Wskazywać najważniejsze zabytki, instytucje i organizacje w najbliższym otoczeniu, regionie.
2. Opowiadać o lokalnych i regionalnych tradycjach, świętach, obyczajach i zwyczajach.
3. Opowiadać o ludziach zasłużonych dla rodzinnej miejscowości, regionu, kraju.
4. Opowiadać o symbolach narodowych, regionalnych i rodzinnej miejscowości.

po klasie VI:

1. Dostrzegać potrzebę czczenia różnych rocznic i świąt regionalnych, kościelnych i państwowych.
2. Poszukiwać informacji w różnych dostępnych źródłach i porządkować je.
3. Komunikować się i współdziałać z innymi.
4. Opowiadać o różnych formach własnego uczestnictwa w życiu kulturalnym rodzinnej miejscowości, regionu, kraju.

PROGRAM „Zarszyn wczoraj i dziś” WOBEC PRZEDMIOTOWYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA:

Realizacja programu może wystąpić w formie:
a) realizacji ścieżki edukacyjnej na zajęciach lekcyjnych,
b) wydzielonych godzin lekcyjnych dla poszczególnych klas,
c) wydzielonych godzin lekcyjnych dla kilku klas, np.: w formie wystawy, konkursu, gazetki, imprezy ogólnoszkolnej, kółka zainteresowań, itp.
d) wycieczki,
e) spotkań z ciekawymi osobami.

ZADANIA DLA NAUCZYCIELI:

1. Porównanie programu realizacji ścieżki edukacyjnej „Zarszyn wczoraj i dziś” z programem nauczanego przez siebie przedmiotu.
2. Adaptacja programu do własnych zajęć edukacyjnych.
3. Współpraca z innymi nauczycielami i osobami wspomagającymi w realizacji programu.

Propozycje wycieczek:

1. Stąd jestem. Moja miejscowość – Zarszyn i Posada Zarszyńska.

Uczniowie poznają historię:
- dworu i parku w Posadzie Zarszyńskiej – szukają śladów po zabudowaniach podworskich, znają roślinność występującą w parku (zał.1)
- młyna (z 1933 r) i cegielni (z 1846 r.), (zał.2)
- linii kolejowej przebiegającej przez Zarszyn (z 1884 r.) i budynku stacji kolejowej, (zał.3)
- dawnego browaru (pierwsze wzmianki z 1631 r.) – obecnie budynki Chłodni „Zgoda”, (zał. 4)
- kościoła parafialnego pw. św. Marcina z 1872 r. (pierwsze wzmianki – 1441 r.), (zał. 5)
- powstania gminy Zarszyn (1935 r.) i budynku Urzędu Gminy,
- jednostek OSP w Zarszynie (1897 r.) i w Posadzie Zarszynskiej (1919 r.),
- Domów Kultury w Zarszynie i Posadzie Zarszyńskiej

Uczniowie odszukują na cmentarzu zarszyńskim:
- mogiłę uczestników powstania listopadowego i styczniowego, (zał. 6)
- zbiorową mogiłę żołnierzy 2 Czechosłowackiej Brygady Powietrzno-Spadochronowej (zał. 7)
i znają historię wydarzeń, w których uczestniczyły te osoby.

2. W poszukiwaniu najdawniejszych śladów przeszłości na naszym terenie - Zarszyn – Odrzechowa – Mymoń .

Uczniowie poznają historię: „Skarbu brązowego z Zarszyna”, kamiennego toporka i siekierki z Odrzechowej, ceramiki z Mymonia. (zał. 8)
Ponadto w Odrzechowej uczniowie zapoznają się z historią kościoła – cerkwi grekokatolickiej pw. Jana Chrzciciela z 1813 roku. Można również wspomnieć o cerkwi grekokatolickiej pw. św. Jana Złotoustego w Pielni z 1805 roku. (zał.9)

3. U naszych sąsiadów: Co ciekawego spotkam w Jaćmierzu, Bażanówce, Nowosielcach, Długiem?

Jaćmierz – pomnik ku czci poległych żołnierzy – rodaków w I wojnie światowej (z 1930 roku), kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z 1664, krypta z grobami Ostaszewskich (z 1827 r.), kościół polsko-narodowy z 1921 r.

Bażanówka – kościół polsko-narodowy z 1924 r, dwór rodziny Laskowskich, kaplica z 1910 r.

Nowosielce – Dwór Gniewoszów z 1900 r., pomnik ku czci poległych żołnierzy czechosłowackich w czasie II wojny światowej z 1972 r., kościół zbudowany w 1933 roku.

Długie – pozostałości dworu Wiktorów, pomnik z 1932 r. upamiętniający poległych w wojnach, kościół parafialny pw. św. Jadwigi Królowej z 1985 roku.

4. Śladami judaizmu – Rymanów.

Uczniowie mogą obejrzeć pozostałości po kirkucie, synagodze i odwiedzić muzeum dr Bieleckiego ( z licznymi pamiątkami po rymanowskich Żydach).

5. Sanok – miasto znane i nieznane.

Warto odwiedzić:
- Zamek (renesansowy) z połowy Xvi wieku, a w nim Muzeum Historyczne założone w 1934 roku,
- kościół i klasztor OO. Franciszkanów z 1632 – 1640 roku,
- kościół parafialny z 1874 roku,
- park miejski z 1896 roku,
- Muzeum Budownictwa Ludowego założone w 1958 r. oraz Park Etnograficzny,
- cerkiew greko-katolicka z 1874 roku (obecnie katedra biskupa prawosławnego przemysko-nowosądeckiego) z wolno stojącą wieżą dzwonniczą,
- ratusz z II połowy XVIII wieku,
- pomnik Grzegorza z Sanoka i Tadeusza Kościuszki.

Wyjeżdżając z Sanoka można również odwiedzić Sobień (koło Załuża)– ruiny zamku (z XIV w., a spalonego przez Węgrów około 1473 r. oraz jego otoczenie stanowiący rezerwat przyrody) oraz Zagórz – ruiny Klasztoru Karmelitów Bosych z XVIII wieku.

6. Krosno – gród nad Wisłokiem.

Warto zobaczyć:
Muzeum Rzemiosła, Muzeum Przemysłu Naftowego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce, pomnik Ignacego Łukasiewicza.

7. Żarnowiec jako dar narodowy pisarce.

Muzeum Marii Konopnickiej. Dworek z XVIII wieku, w którym pisarka mieszkała od 8 września 1903 roku do 15 września 1910 roku.
8. Strachocina i Stara Wieś – miejsca pielgrzymkowe.

Strachocina – osada z 1369 roku. W 1532 r. dzierżawcą wsi był Jan Bobola. Z tej właśnie rodziny pochodził Andrzej Bobola, urodzony w Strachocinie w 1591 roku, męczennik (w 1657 r. uprowadzony przez Kozaków został zamordowany na rynku w Janowie. Beatyfikacja – 1853, a kanonizacja Andrzeja Boboli miała miejsce w 1938 roku. relikwie świętego złożone są w kaplicy jezuickiej w Warszawie przy ul. Rakowieckiej. W Strachocinie znajduje się sanktuarium świętego Andrzeja. Na wzniesieniu resztki parku, w którym niegdyś stał dwór.

Stara Wieś – klasztor paulinów z 1760 roku, który w 1821 roku przejmują jezuici. W klasztorze znajduje się cudowny obraz Zaśnięcia i Wniebowzięcia NMP. W bibliotece klasztornej znajduje się kilkaset starodruków, m. in. z XVI wieku.

Propozycje konkursów (jako ewaluacja)

1. Język polski, biblioteka szkolna:
a) legendy i podania regionu,
b) etymologia nazw miejscowości,
c) poetycki np.: „Zaproszenie do Zarszyna”, „Sławię mój region”
d) recytatorski,
e) włączenie tematyki regionalnej do konkursu polonistycznego.

2. Historia i społeczeństwo:
a) konkurs wiedzy o Zarszynie, regionie, (zał. 10)
b) obrzędy i zwyczaje miejscowe
c) pamiątki z przeszłości – albumy, wystawki

3. Plastyka:
a) ciekawe miejsca w mojej miejscowości, regionie
b) Zarszyn w roku ...........

4. Muzyka:
a) konkurs pieśni ludowych
b) konkurs tańca ludowego

5. Przyroda:
a) konkurs krajoznawczy wiedzy o regionie,
b) Przyroda wokół nas
c) Bogactwo roślinności w parku podworskim w Posadzie Zarszyńskiej
d) Bocian biały – towarzysz doli i niedoli mieszkańców Zarszyna i Posady.

Propozycje spotkań:

1. Sołtysi wsi, radni, wójt gminy.
2. Andrzej Piotrowski – członek Koła Łowieckiego, założyciel kapeli ludowej „Rekruty”.
3. Irena Małek – hafciarka, twórczość poetycka,
4. Maria Węgrzynowska – twórczość poetycka,
5. Anna Ciupka, Józef Cięciwa – twórczość malarska,
6. Henryk Pietrzkiewicz – członek ZBOWiD
7. Zbigniew Staruchowicz – ekolog, autor m.in.: „Śladami chłopskiej bosej edukacji”
Propozycje uroczystości szkolnych:

1. Apele z okazji rocznic świąt państwowych: 11 listopada i 3 Maja.
2. Wigilia – opłatek szkolny.
3. Tradycje wielkanocne – uroczystość szkolna.
4. Wnuczęta babciom i dziadkom – spotkanie środowiskowe z okazji Dnia Babci i Dziadka.
5. Dzień Zarszyna obchodzony w ramach akcji „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
6. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi.
7. Dzień Patrona szkoły.

REALIZACJA PROGRAMU „Zarszyn wczoraj i dziś”

KLASA IV

Bloki
tematyczne
Zakres treści Cele operacyjne (oczekiwane
rezultaty) Zajęcia
edukacyjne


Dom rodzin-
ny, sąsiedz-
two, szkoła

Geografia i kultura regionu


1. Zarszyn – moja miejscowość – i okolice -wycieczka

2. Jak trafić do mojej miejscowości (wykorzystanie mapy regionu)

3.Jestem malarzem swojej miejscowości

4.Flora i fauna wokół mnie

5.Najciekawszą postacią w mojej rodzinie był (jest) .....

6.Kto jest moim sąsiadem?


7.Budynek szkolny – jaki jest? – rekonstrukcja
- Uczeń zna swoją miejscowość (ważne
miejsca, obiekty)
- Uczeń opowiada o zwiedzanych obie-
ktach, miejscach.
- Uczeń poznaje historię miejscowości

- Uczeń opisuje trasę (zwrócenie uwagi na pisownię nazw miejscowości, miesz-kańców)

- Uczeń wybiera dowolne miejsce, obiekt
- Uczeń poznaje roślinność regionu, zwierzęta
- Uczeń gromadzi zdjęcia rodzinne, maluje portret

- Uczeń zna sąsiadów, opisuje postacie, kraje

- Uczeń wykonuje miniaturę szkoły
-g.wych.

- j. polski

- historia

- j. polski, przyroda


- plastyka

- przyroda

- historia, plastyka

- j. polski, przyroda, historia
- technika


1.W mojej „małej ojczyźnie

2.Herb miejscowości i najpiękniejsze herby miast w regionie

3.Lokalizacja naszego domu, szkoły i miejscowości w przestrzeni
- Uczeń poznaje dorzecze Pielnicy
- Uczeń poznaje krajobraz regionu
- Uczeń poznaje mieszkańców regionu

- Uczeń rozumie i stosuje pojęcie „mała ojczyzna”

- Uczeń poznaje herby miast w regionie
- Uczeń rysuje herb Zarszyna

- Uczeń zna podstawowe określenia planów i map

- przyroda
- przyroda
-przyroda, historia
- j. polski, historia,

- historia
- plastyka

- przyroda

Język regionu, gwara i na-zewnictwo

1. Co to jest gwara?

2.Porozmawiajmy po „naszemu”

3.Pochodzenie nazw wsi i miast w regionie

- Uczeń zna teksty literackie, umie wyjaśnić pojęcie „gwara’
-Uczeń układa dialogi z zastosowaniem elementów gwarowych najbliższych regionów
-Uczeń poznaje etymologię nazw
- j. polski
- historia

Historia regionu i jej związki z hi-storią i tra-dycją włas-nej rodziny

1.O tym jak dzieje mojej rodziny splatały się z historią
2.Gdzie mieszka wujek i ciocia?

-Uczeń umie wykonać drzewo genealogiczne i zna pojęcie „rodowód”
-Uczeń opowiada o swojej rodzinie
-Uczeń zna miejscowości, w których żyją, mieszkają członkowie jego rodziny (mapa Polski, świata)
-historia

-j. polski

-przyroda

Lokalne i re-gionalne tra-dycje, święta obyczaje i zwyczaje

1.Czy podtrzymywane są w Twojej rodzinie tradycje ....... (jakie?)

2.Jakie święta uroczyście obchodzą mieszkańcy Zarszyna
-Uczeń umie opowiadać o tradycjach rodzinnych
-Uczeń porównuje jak obchodzono święta kiedyś, a jak dzisiaj.
-Uczeń zna daty ważnych świąt np.: 11 listopada, 3 Maja
-j. polski
-l.wychow.

-historia
-historia

Miejscowe podania, mu-zyka, archte-ktura, trady-cyjne rze-miosło, sztu-ka ludowa.
Folklor.
1.Legendy i baśnie naszego regionu


2.Rzemiosło i sztuka ludowa w regionie
3.Zespół ludowy „Rekruci”
-Uczeń poznaje lub tworzy samodzielnie legendy o powstaniu swojej miejscowości i z regionu
-Wycieczka do skansenu w Sanoku
-Uczeń zna działalność zespołu i wykonawców oraz repertuar
-j.polski,
-historia


-muzyka


Sylwetki osób zasłu-żonych dla środowiska lokalnego, regionu, kraju.
1.Kto był (jest) najbardziej znany w miejscowości i regionie?

2.Nekropolia zarszyńska i pomnik ku czci poległych w wojnach światowych
3.Szlakiem rodziny Sandałowskich – powstanie listopadowe i styczniowe
-Uczeń zna sylwetki znanych ludzi, piastowane przez nich urzędy, ich zasługi
-Wycieczka na cmentarz

-Uczeń poznaje historię powstań i czasu zaborów


-historia


-l. wychow.
-historia
-historia

KLASA V


Bloki
tematyczne
Zakres treści

Cele operacyjne (oczekiwane rezultaty)
Zajęcia edukacyjne

Dom rodzin-ny, sąsiedz-two, szkoła


1.Jest takie miejsce ..... (szkoła, Urząd Gminy, kościół, ścieżka rekreacyjno-przyrodnicza, stadion
2.Mój zielnik


3.Moja szkoła


4.Otocznie mojego domu, szkoły


-Uczeń poznaje dzieje parafii, budowy Urzędu Gminy, ścieżki, stadionu

-Uczeń zbiera do zielnika rośliny z najbliższego otoczenia (wystawka)

-Uczeń zna organy szkoły, najważniejsze dokumenty
-Uczeń przeprowadza wywiad z ulubionym nauczycielem, dyrektorem itp.

-Uczeń przeprowadza wywiad lub samodzielnie wypowiada się na temat: „Co można zmienić w mojej miejscowości?”
-religia
-historia

-przyroda


-l.wychow.

-l. wychow.
-j. polski


-l.wychow.
-j. polskiGeografia i kultura regionu
1.Jestem stąd – ważna sprawa.2.Projekt stroju ludowego dla naszej
„małej ojczyzny”


3.Budowa geologiczna podłoża


4.Polskie obrzędy i obyczaje ludowe regionu sanockiego
-Uczeń sytuuje geograficznie region.
-Czy kocham swoją miejscowość, region? – dyskusja

-Uczeń opisuje dowolny strój regionalny i ten „nasz”
-Rysunek pary w stroju regionalnym

-Uczeń poznaje budowę geologiczną


-Uczeń zwiedza skansen, ogląda film
-przyroda
-l.wychow.
-j. polski


-historia
-plastyka

-przyroda
(wycieczka na Rudawkę)
-l.wychow.
-historia
-muzyka


Język regionu, gwara i na-zewnictwo
1.Do jakich języków zliczamy język polski?
-Uczeń poszukuje informacji o podziale języków słowiańskich
-historia
-j. polski
-zaj. bibliot.Historia re-gionu i jej związki z hi-storią i tra-dycją włas-nej rodziny1.Zamki w regionie i ich rola


-Uczeń zna rolę zamków obronnych, wie gdzie się one znajdują
-Uczeń wymienia postacie historyczne przemierzające naszą ziemię sanocką
-historia
-l. wychow.

-historia


Lokalne i re-gionalne święta, zwy-czaje


1.Tradycje, święta, obyczaje i zwyczaje mojego regionu-Uczniowie dowiadują się o sposobie spędzania świąt w mieście i na wsi, w rodzinach katolickich, ruskich i żydowskich


-historia
-l.wychow.


Miejscowe podania, muzyka, przysłowia, architektura, tradycyjne rzemiosło.
Folklor.

1.Rycerz Jachnik z Sosweszowa – Jak mógł wyglądać?


2.Legendy naszej „małej ojczyzny”.


3.Styl budownictwa naszego kościoła


-Uczeń tworzy w wyobraźni portret pierwszego właściciela Zarszyna i Posady Zarszyńskiej

-Uczeń poznaje baśnie i legendy, opowieści bieszczadzkie np.: na podstawie ”Księga legend i opowieści bieszczadzkich” Andrzeja Potockiego

-Uczeń potrafi wymienić styl na którym wzorowali się budowniczowie kościoła

-historia


-j. polski
-godz. wych.


-historia
-plastyka


Sylwetki osób zasłu-żonych dla środowiska lokalnego, regionu, kraju

1.Rozumem i pracą zasłużyli się dla potomnych.


2.Grzegorz z Sanoka


3.Król Kazimierz Wielki i Władysław Jagiełło


-Uczeń rozumie potrzebę pracy i poświęcania się dla dobra „ małej ojczyzny” i kraju

-Uczeń zna humanistę epoki renesansu, rzecznika interesów mieszczaństwa

-Uczeń wie co zrobili oni dla naszego regionu

-godz. wych


-historia


-historia

KLASA VI

Bloki
tematyczne

Zakres treści
Cele operacyjne (oczekiwane rezultaty)
Zajęcia edukacyjne

Dom rodzinny, sąsiedztwo, szkoła


1.Szkoła w moich oczach


2.Kompozycje i propozycje zagospoda-rowania terenu zielenią wokół szkoły


3.Pokażemy szkołę naszym kolegom i koleżankom.

4.Poznajemy ciekawe historie znanych lub byłych obiektów.

5.Zarszyn w oczach dziecka
-Uczeń opowiada z opisem o swoich marzeniach (marzenia a rzeczywi-stość)
-Jak mogłaby wyglądać szkoła (pomalujmy ją na zewnątrz–projekt)

-Uczniowie gromadzą rośliny
-Uczniowie sprzątają teren, sadzą rośliny

-Uczniowie zapraszają klasę z innej szkoły.

-Uczniowie poznają dzieje dworu w Posadzie Zarszyńskiej, szkoły.

-konkurs

-j.polski
-godz. wych.

-plastyka


-przyroda
-godz.wych.


-godz. wych.
-historia
-plastykaGeografia i kultura regionu


1.Rzeka Pielnica


2.Zarszyn w podziale administracyjnym Polski – jak to było?
-Uczeń rozpoznaje roślinność nad rzeką, docenia fakt regulacji rzeki

-Uczeń poznaje historię zmian województw, powiatów
-przyroda


-historia

Język regionu, gwara i nazewnictwo


1.Jakie znamy dialekty, gwary?
-Uczeń poznaje język Śląska, Kaszub, Tatr
-j. polski

Historia regionu i jej związki z historią i tradycją własnej rodziny

Lokalne i regionalne tradycje, święta, obyczaje i zwyczaje


1.Trudny wiek XVII (najazdy Tatarów, Szwedów)

2.Nasze tereny w okresie zaborów.

3.Rabacja galicyjska – jej skutki.


4.Ciężkie lata wojen światowych.


5.Co w ramach COP powstało na naszych ziemiach.

6.Życie w Polsce Ludowej.

1.Co to jest odpust?

2.Uczestniczymy w posiedzeniu Rady Gminy
-Uczeń poznaje historię ziemi sanockiej

-Uczeń poznaje warunki życia Polaków pod zaborami
-Uczeń poznaje skutki walki chłopów z panami

-Uczeń zapoznaje się z historią walk na terenie Galicji i miejscowości w czasie I i II wojny światowej.
-Uczeń poznaje początki przemysłu maszynowego w Sanoku

-Uczeń poznaje blaski i cienia życia codziennego.


-Uczeń poznaje i wyjaśnia cel odpustu (św. Marcin- 11.XI i Matki Bożej Szkaplerznej – 16.VII)

-Uczeń poznaje działalność władz gminnych
-historia
-j. polski
-historia
-religia
-historia

Miejscowe podania, muzyka, przysłowia, architektura, plastyka, tradycyjne rzemiosło, sztuka ludowa.
Folklor.

1.Rozwój przemysłu w regionie i miejscowości.

2.Być rolnikiem – jak rozwijało się i jak rozwija rolnictwo w regionie i miejscowości?

3.Festiwal polonijny w Rzeszowie oraz przeglądy kapel ludowych.


4.Dni Zarszyna – tradycja szkoły

-Uczeń zna, jakie zakłady są w naj-bliższym regionie,
-Uczeń potrafi wymienić zakłady pracy na terenie miejscowości.
-Lasy, pola, łąki, uprawy, największe gospodarstwa rolne.
-Uczeń potrafi wyjaśnić motywy organizowania corocznych spotkań polonijnych w Rzeszowie.
-Uczeń ma świadomość organizowania takiej imprezy -historia
-przyroda
-muzyka,
-historia
-wszystkie

Sylwetki osób zasłu-żonych dla środowiska lokalnego, regionu, kraju.

1.Zasłużeni w historii regionu:
-Ignacy Łukasiewicz,
-Maria Konopnicka,
-Jan Łożański – kurier z czasów II wojny światowej,
- Aleksander Fredro,
- Ignacy Krasicki,
- Andrzej Bobola,
- ks. Stanisław Węgrzynowski

2.Mój wybór patrona szkoły

3.Poszukujemy osób zasłużonych dla naszej miejscowości, regionu, kraju.

-Uczniowie poznają biografie.
-Uczeń podaje i motywuje swoją kandydaturę

-j. polski
-historia
-godz.wych.

adres tego artykułu: http://spzarszyn.pl/articles.php?id=2