W roku szkolnym 2013/14 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Szkoła Współpracy”, który jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej. Projekt obejmuje okres 2014-15 r. Uczestniczą w nim nauczyciele, uczniowie i rodzice. Celem projektu jest rozwijanie, poszerzanie, wdrażanie nowych działań na rzecz rozwoju ucznia, szkoły i społeczności lokalnej jak również angażowanie, motywowanie i nawiązywanie pozytywnych relacji na płaszczyźnie nauczyciele-uczniowie, nauczyciele- rodzice, rodzice-uczniowie. Uczestnictwo w w/w projekcie przyczyni się do głębszego zrozumienia pojęć: współpraca, kapitał społeczny, nowoczesna szkoła. Umożliwi też wspólne opracowanie i realizację programu „Szkoła Współpracy” w celu stworzenia warunków do kreowania lepszego modelu współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. W dniach 17 i 18 lutego 2014r. w związku z projektem „Szkoła Współpracy” w Rzeszowie odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli: dyr. naszej szkoły – Anna Ćwiąkała, nauczycielka – Anna Knurek, przedstawiciele rodziców – Agnieszka Kuzianik i Agnieszka Czarnik oraz uczniowie – Zuzia Pomykała i Szczepan Haduch. Zdobyte na szkoleniu informacje uczestnicy wykorzystają do opracowania programu realizacji w/w projektu oraz przygotowania i przeprowadzenia debaty na temat: WSPÓŁPRACA W NASZEJ SZKOLE w obszarach: nauczyciele, uczniowie, rodzice. W trakcie tych debat, organizowanych oddzielnie dla każdej z grup: uczniów, nauczycieli, rodziców, uczestnicy będą poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące współdziałania i zaangażowania poszczególnych grup, tworzących społeczność szkolną.

 

Szkolny Program Aktywnej Współpracy na rok szkolny 2016/2017  format *pdf