Projekt – LOWE “Wiedza drogą do sukcesu w każdym wieku”

Ogłoszenie o naborze na trenerów:

Zachęcamy do składania ofert!

Projekt LOWE „Wiedza drogą do sukcesu w każdym wieku” przy Szkole Podstawowej w Zarszynie skierowany jest do osób dorosłych, które napotykają na istotne problemy edukacyjne, społeczne i środowiskowe, ale także dla tych którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności.
Cel projektu to zwiększenie udziału dorosłych w edukacji.

Harmonogram działań
• Etap diagnozy potrzeb – czerwiec-sierpień 2020
• Etap przygotowania oferty edukacyjnej – wrzesień-październik 2020
• Etap uruchomienia i funkcjonowania LOWE – październik 2020-czerwiec 2021
Po przygotowaniu pełnej ofert edukacyjnej pojawi się szczegółowy harmonogram poszczególnych aktywności edukacyjnych.

Wywiad fokusowy za nami

Partnerzy projektu

8 września 2020r. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie odbył się wywiad zogniskowany grupowy z udziałem lokalnych interesariuszy – 15 przedstawicieli instytucji lokalnych, pomocy społecznej oraz innych organizacji społecznych działających na terenie gminy Zarszyn. Wspólna rozmowa i debata pozwoliła wypracować ciekawe wnioski, które wzięte będą pod uwagę przy tworzeniu oferty edukacyjnej Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji „LOWE” w Zarszynie. Każdy chętnie dzielił się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, uwagami i przewidywaniami.
W wywiadzie fokusowym uczestniczyli przedstawiciele:
• OSP w Zarszynie,
• Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
• KGW w Zarszynie,
• Stowarzyszenia INICJATYWA,
• GOK w Zarszynie,
• GBP w Zarszynie,
• Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka”,
• UG w Zarszynie,
• DDS w Zarszynie,
• Klubu Seniora w Odrzechowej,
• SP w Besku,
• SP w Zarszynie,
• ZG/O ZOSP RP w Zarszynie.
Wszystkim uczestnikom tego spotkania bardzo dziękujemy za przybycie i aktywny udział oraz cenne wskazówki i uwagi. Mamy nadzieje, że jeszcze niejednokrotnie będziemy mogli się spotkać i podyskutować.