O szkole

O szkole:
Szkoła Podstawowa w Zarszynie działa na rzecz uczniów, rodziców, społeczności lokalnej, nauczycieli oraz innych osób zatrudnionych w szkole.

OFERUJEMY:
– edukację na wysokim poziomie, opiekę i wychowanie, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych

ZAPEWNIAMY:
– wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę, która gwarantuje wysoki poziom nauczania i indywidualny, wszechstronny rozwój uczniów,
– miłą, przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa,
– naukę języka obcego już od klasy pierwszej,
– zajęcia informatyczne prowadzone w pracowni z dostępem do internetu,
– zajęcia wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i sali do gimnastyki korekcyjnej,
– możliwość rozwijania zainteresowań,
– informacje o pracy szkoły w lokalnych mediach;

NASZ PROGRAM WYCHOWAWCZY I EDUKACYJNY wyraża się w następujących działaniach:
– promujemy wychowanie w demokratycznym stylu opartym na tradycji narodowej i wartościach chrześcijańskich,
– dajemy szanse każdemu uczniowi,
– podmiotowo traktujemy ucznia,
– dopasowujemy wymagania programowe do możliwości ucznia,
– zapewniamy dobrze i ciekawie prowadzone zajęcia lekcyjne,
– w pracy swojej kierujemy się sercem,
– zachęcamy i włączamy rodziców i całą społeczność szkolną do działań na rzecz rozwoju życia kulturalnego w szkole i środowisku lokalnym,
– otaczamy dzieci opieką i propagujemy w szkole partnerstwo miedzy pracownikami, rodzicami i społecznością lokalną,
– pomagamy duchowo i materialnie dzieciom i rodzinom najuboższym,
– twierdzimy, że wychowanie i kształcenie jest procesem ciągłym i trwa całe życie,
– uważamy, że jesteśmy wspólnotą wzajemnie wychowującą się.

Chcemy, aby nasza szkoła była coraz bardziej:

– przyjazna i otwarta dla wszystkich,
– zapewniająca wszechstronny rozwój dziecka

Pragniemy zrozumienia, wsparcia i życzliwej współpracy z władzami lokalnymi, rodzicami, instytucjami, społeczeństwem.

Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i podpowiedzi dotyczące funkcjonowania szkoły. Ze swojej strony zapewniamy, że pracę naszą poddajemy ciągłej ewaluacji.