REKRUTACJA do klas I szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Zarszynie na rok szkolny 2019/2020

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I samorządowych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

Zapisy będą  prowadzone w SEKRETARIACIE szkoły od 18 lutego do 28 lutego 2019r.,
w godz. od 7.30 do 15.00

WNIOSKI można pobrać w SEKRETARIACIE, a następnie wypełnione dostarczyć do sekretariatu szkoły. 

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych zgodnie z Zarządzeniem  nr 56 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 25.01.2019r. INFORMACJA: www.zarszyn.pl

DO KLASY PIERWSZEJ ZAPISUJEMY DZIECI URODZONE w 2012 r. (siedmiolatki)

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ZAPISUJEMY DZIECI URODZONE w latach 2013 – 2016

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI OBECNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W NASZEJ SZKOLE

Rodzice dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego w naszej szkole, wyrażający chęć kontynuacji pobytu dziecka w Oddziale Przedszkolnym w roku szkolnym 2019/2020, zobowiązani są do złożenia „Deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego”  w sekretariacie szkoły w dniach od 4 lutego – do 11 lutego 2019r. Można ją pobrać w SEKRETARIACIE szkoły. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Natomiast wnioski dla dzieci nowo przyjętych wydawane będą w naszej szkole w okresie od 18 lutego do 28 lutego 2019 r.,

DEKLARACJE I WNIOSKI ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!!!

 Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły  uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym  na pozostałe miejsca wolne w terminie od 04.03. 2019r. do 11.03 2019r.