Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo

Informuję, że od 18 stycznia 2021 r. zajęcia lekcyjne dla klas 1-3 odbywać się będą stacjonarnie w szkole wg dotychczasowego planu lekcji oraz zgodnie z obowiązującymi w naszej szkole Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w związku z istniejąca pandemią.

  • Uczniowie przychodzą do szkoły o różnych godzinach zgodnie z Indywidualnymi planami lekcji obowiązującym od 18 stycznia 2021r. (zał. 4 do Procedury).
  • Wchodzą wejściem od ulicy Szkolnej!
  • Dzieci z klas 1-3 zapisane na obiady lub na świetlicę, korzystają z tych form na warunkach sprzed zawieszenia zajęć stacjonarnych. Zajęcia świetlicowe będą organizowane w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy. Świetlica pracuje od 6.55 do rozpoczęcia lekcji i od zakończenia lekcji do 16.00.

Proszę o ponowne zapoznanie się z funkcjonującymi Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa, zgodnymi z aktualnymi wytycznymi sanitarnymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych oraz o zaopatrzenie dzieci w maseczki lub półprzyłbice konieczne do przebywania uczniów w części wspólnej szkoły (korytarze, toalety, szatnia).

Klasy 4 – 8 kontynuują naukę w trybie zdalnym, tj. lekcje odbywać się będą wg dotychczasowego rozkładu zajęć zgodnie z Regulaminem zdalnego nauczania obowiązującym od dnia 9 listopada 2020r.

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii od 18 stycznia 2021

Załącznik-nr-1 i 2-OŚWIADCZENIE i DEKLARACJA-RODZICA-od-18 stycznia 2021

Zał.4 Indywidualny plan lekcji – kl. I-III od 18.01.21