Zgodnie z §11 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz. U. poz. 1675), informujemy, że nasza szkolna biblioteka w 2022 r. otrzymała wsparcie finansowe w ramach w/w programu w kwocie 4000zł.

Dofinasowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” ma na celu wspieranie uczniów w zakresie rozwijania ich zainteresowań poprzez promocję i rozwój czytelnictwa. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu będą wykorzystane na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i  niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki i realizację działań promujących czytelnictwo.