Gmina Zarszyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie w 2018 r. realizowała zadanie publiczne pod tytułem„ Pogodne życie” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2018, Priorytet IV Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Wartość zadania wynosiła 57 200 zł; na jego realizację otrzymano dotacje w kwocie 40 000 zł, środki własne to 17 200 zł. Celem programu był rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego oraz poszerzenie oferty terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zarszyn.

Rekrutacja grupy docelowej do programu została przeprowadzona w miesiącu czerwcu 2018 r. Działaniami programu została objęta grupa uczniów szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych w wieku od 10 do 16 lat (38 dzieci) z terenu gminy Zarszyn, w tym:
– 12 dzieci z rodzin dotkniętych problemem przemocy ( na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Interdyscyplinarnego)
– 8 dzieci z rodzin zagrożonych problemem przemocy ( na podstawie danych z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)
– 18 dzieci z rodzin tzw. normalnych ( na podstawie informacji ze szkół z terenu gminy).

Program obejmował następujące działania:

1. Zorganizowania kolonii letniej

2. Spotkania terapeutyczne

3. Pogadanki w szkołach

4. Promocję projektu

1. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono organizatora 14-to dniowej kolonii letniej (12 dni w miejscu docelowym) dla 38 dzieci, który zapewniał transport oraz odpowiednia kadrę: kierownika i wychowawców, było nim Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krośnie. Kolonia odbyła się w Gdyni w dniach 30.06.2018 r. – 13.07.2018 r. podczas jej trwania realizowano program profilaktyczny dla dzieci w wieku 10-16 lat z zakresu przeciwdziałania przemocy.

2.Kolejnym działaniem programu były spotkania terapeutyczne, dla 20 uczestników, w ramach których zostały przeprowadzone dwa treningi tj.;
-.Trening zastępowania agresji, prowadzony w 2 grupach wiekowych, po 15 godzin na grupę, przez 2 certyfikowanych trenerów posiadających doświadczenie w pracy trenerskiej który obejmował trzy komponenty TZA tj. trening umiejętności prospołecznych, trening kontroli złości i trening wnioskowania moralnego;

– Trening asertywności , prowadzony w 2 grupach wiekowych, po 10 godzin na grupę, podczas którego uczestnicy uczyli się jak wyrażać uczucia, poglądy postawy i życzenia w sposób bezpośredni i stanowczy, szanując przy tym opinię i prawa innych osób. Ponadto uczyli się umiejętności odmawiania bez poczucia winy i burzenia relacji oraz radzenia sobie z presją
i naciskami w sposób respektujący uczucia, postawy, opinie, prawa i pragnienia tej drugiej osoby.

3. W szkołach na terenie gminy Zarszyn wśród uczniów Szkół Podstawowych i uczniów oddziałów gimnazjalnych zostały przeprowadzone pogadanki w formie warsztatów na temat profilaktyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie. Głównym przesłaniem pogadanek było uświadomienie uczniom, że każdy przy odrobinie pracy nad sobą może postępować tak, aby nie krzywdzić siebie i innych oraz tego jaki wpływ na życie młodego człowieka mają środki uzależniające.

Pogadanki odbywały się 1 w miesiącu w okresie od IX- XII przez wyspecjalizowane osoby z doświadczeniem zawodowym w tym zakresie w szkołach na terenie gminy do których uczęszczają dzieci z rodzin dotkniętych przemocą i zagrożonych przemocą. Z tego rodzaju działań skorzystało około 100 dzieci z terenu gminy Zarszyn.
Osiągnięto planowane w projekcie wskaźniki: zorganizowano kolonię dla 38 dzieci, przeprowadzono planowane treningi oraz pogadanki.

Koordynator projektu
Beata Stankiewicz
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie