W roku szkolnym 2023/2024 oddziały przedszkolne oraz klasy I-III naszej szkoły biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”.
Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.
CELE PROJEKTU:
– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm ,
– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych
– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,
– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.