Dyrektor przypomina, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego na rok 2023/2024 dzień 2 maja 2024 r. będzie dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tym dniu szkoła organizuje opiekę dla dzieci uczęszczających
na świetlicę i do oddziałów przedszkolnych, które będą tego potrzebować
(nie zapewnia posiłków). Informację należy zgłosić do wychowawcy do dnia 26.04.2024 r. do godz.12.00.