Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo

Informuję, że od 26 do 29 kwietnia 2021 r. zajęcia lekcyjne dla klas 1-3 odbywać się będą hybrydowo (zgodnie z Rozporządzeniem MEiN 50% uczniów stacjonarnie, 50% uczniów zdalnie) wg dotychczasowego planu lekcji oraz zgodnie z obowiązującymi w naszej szkole Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w związku z istniejąca pandemią.

  • Uczniowie z danej grupy przychodzą do szkoły o różnych godzinach zgodnie z Indywidualnymi planami lekcji obowiązującym od 26 do 29 kwietnia 2021r. (zał. 4 do Procedury).
  • Wchodzą wejściem od ulicy Szkolnej!
  • Dzieci z klas 1-3 zapisane na obiady lub na świetlicę, mający w danym dniu zajęcia stacjonarne korzystają z tych form na warunkach sprzed zawieszenia zajęć stacjonarnych. Zajęcia świetlicowe będą organizowane w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy, dla uczniów uczących się w danym dniu stacjonarnie. Świetlica pracuje od 6.55 do rozpoczęcia lekcji i od zakończenia lekcji do 16.00.

Proszę o ponowne zapoznanie się z funkcjonującymi Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa, zgodnymi z aktualnymi wytycznymi sanitarnymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych oraz o zaopatrzenie dzieci w maseczki  konieczne do przebywania uczniów w części wspólnej szkoły (korytarze, toalety, szatnia).

Klasy 4 – 8 kontynuują naukę w trybie zdalnym, tj. lekcje odbywać się będą wg dotychczasowego rozkładu zajęć zgodnie z Regulaminem zdalnego nauczania obowiązującym od dnia 9 listopada 2020r.

Na dotychczasowych zasadach czyli stacjonarnie, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będą funkcjonowały grupy przedszkolne.

Zgodnie z kalendarzem szkolnym 30 kwietnia 2021r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, w tym dniu nie będzie nauki stacjonarnej i zdalnej. W tym dniu będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze (zgłoszenie do wychowawcy potrzeby opieki do środy – 28 kwietnia).

Procedury-bezpieczenstwa-w-okresie-pandemii-od-18-stycznia-2021

plan – kl. I-III od 26-29.04.21